PRIVACYVERKLARING EN COOKIES BELEID

Hallmans Meier advocaten & mediators verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Met uw persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Ook worden de gegevens beveiligd en zorgvuldig behandeld.

In deze privacyverklaring leest u hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Hallmans Meier advocaten & mediators verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, e-mail, telefoon, WhatsApp, post en/of rechtstreeks. Daarnaast kan Hallmans Meier advocaten & mediators persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het apparaat dat u gebruikt en het IP-adres van waaruit u de website van Hallmans Meier advocaten & mediators bezoekt.

Hallmans Meier advocaten & mediators kan gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u te allen tijde wijzigen in de instellingen van uw browser.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Hallmans Meier advocaten & mediators verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder uw persoonsgegevens te verwerken is het voor Hallmans Meier advocaten & mediators niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren.

Uw persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Juridische dienstverlening;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving.
  • De behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet.
  • Het onderhouden van contact.

Grondslagen

Hallmans Meier advocaten & mediators verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Advocatenwet.

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt wanneer daarvoor gerechtvaardigde belangen zijn, zoals:

  • een goede en efficiënte dienstverlening;
  • de verbetering van de dienstverlening;
  • de bescherming van financiële belangen, waaronder de financiële belangen van Hallmans Meier advocaten & mediators beveiliging en beheer van ICT-systemen.

In de opdrachtbevestiging is verzocht om hiervoor toestemming, dit voor zover vereist, te verlenen. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging is deze toestemming verleend.

Verstrekking aan derden
Hallmans Meier advocaten & mediators zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij Hallmans Meier advocaten & mediators op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Gegevens in de Cloud
Persoonsgegevens worden beheerd in een Cloudomgeving op Nederlands grondgebied. Met de Cloud Computing-dienst (Wolters Kluwer) is een rechtsgeldige verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de benodigde waarborgen zijn opgenomen ter garandering van de privacy van de persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Beveiliging
Hallmans Meier advocaten & mediators beveiligt uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van een firewall, veilige server en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Andere websites
De website bevat verwijzingen naar andere websites, zoals hyperlinks. Hallmans Meier advocaten & mediators is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Sociale media
De sociale media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via sociale media netwerken zoals bijv. Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacy verklaringen van deze netwerken om te zien hoe deze met uw persoonsgegevens omgaan.

Bewaartermijn
Hallmans Meier advocaten & mediators zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Hallmans Meier advocaten & mediators zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht.

Uw rechten en vragen
Vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@hallmansmeier.nl.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om misbruik te voorkomen kan aan u gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens.

Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens gegevensverwerker (verwerkingsverantwoordelijke)
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Hallmans Meier advocaten & mediators (KVK – nummer: 80939562)

Gevestigd aan het adres:
Gasgracht 2A
7941 KE Meppel
T: 0522-245979
F: 0522-241355
E: info@hallmansmeier.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Hallmans Meier advocaten & mediators kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. U wordt aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 december 2020.

Wilt u doorpraten of heeft u vragen?

Neemt u dan gerust contact met ons op